Hướng dẫn truy cập LMS (Hệ thống hỗ trợ học tập)

Cấu trúc hệ thống LMS:

  • LMS là tên gọi chung của Hệ thống hỗ trợ học tập của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hệ thống LMS sẽ có từng học kỳ tương ứng với học kỳ thực tế của SV (Ví dụ: LMS Học kỳ 3 năm học 2020-2021, LMS Học kỳ 1 năm học 2021-2022)
  • LMS của học kỳ cũ sẽ đóng khi bắt đầu học kỳ mới.

Phạm vi và quyền hạn của các đối tượng sử dụng LMS:

  • Giảng viên: Toàn quyền và chịu trách nhiệm về nội dung của môn học mà giảng viên phụ trách trên LMS.
  • Sinh viên:
    • Sinh viên chỉ có tên trong danh sách sinh viên của môn học trên LMS khi sinh viên có đăng ký môn học ở đầu mỗi học kỳ. (Ví dụ: Đầu học kỳ sinh viên đăng ký môn học A thì khi đó sinh viên sẽ có tên trong danh sách sinh viên tại lớp A trên LMS).
    • Sinh viên thực hiện các hoạt động trên LMS theo hướng dẫn của giảng viên phụ trách môn học mà sinh viên đang học.

- Mọi thắc mắc về nội dung môn học, sinh viên liên hệ với giảng viên phụ trách lớp.

Truy cập LMS:

Để truy cập Hệ thống LMS, sinh viên truy cập: https://lms.ou.edu.vn , chọn học kỳ tương ứng và đăng nhập bằng tài khoản HCMCOU-SSO.

image-1632127303337.png

image-1632127331248.png

image-1632127425609.png