Thông tin các loại tài khoản dành cho Sinh viên

Mỗi sinh viên sẽ được Trường cấp cho các loại tài khoản sau:

 • Tài khoản sinh viên (HCMCOU-SSO)
 • Tài khoản Email (trên nền tảng Google)
 • Tài khoản Microsoft

1. TÀI KHOẢN SINH VIÊN (HCMCOU-SSO)

Sinh viên dùng tài khoản này để sử dụng các dịch vụ, tiện ích nhà Trường cung cấp: Xem điểm thi, lịch thi, thời khóa biểu cá nhân, học online (LMS), thư viện điện tử,... Tài khoản này sẽ tồn tại kể cả sau khi sinh viên đã tốt nghiệp

 • Tên tài khoản: <Mã số sinh viên>
 • Mật khẩu: <Số CMND/CCCD>

Ví dụ: Sinh viên có Mã số sinh viên 2151010034 và có số CMND/CCCD là 1234567890123 --> Thông tin tài khoản HCMCOU-SSO sẽ là:

 • Tên tài khoản: 2151010034
 • Mật khẩu: 1234567890123

Sinh viên sau khi đăng nhập thành công, phải đổi mật khẩu và bảo quản tài khoản của chính mình.

Sinh viên truy cập https://id.ou.edu.vn để đăng nhập và thực hiện thay đổi mật khẩu.

image-1630601556311.png

image-1630601601848.png

image-1630601650755.png

2. TÀI KHOẢN EMAIL (TRÊN NỀN TẢNG GOOGLE)

Sinh viên sử dụng tài khoản này để sử dụng Email, các thông báo, thông tin từ phía nhà Trường sẽ được gởi đến cho sinh viên thông qua email này và khi có thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ, sinh viên phải dùng email này để gởi yêu cầu. Ngoài ra, sinh viên có thể sử dụng tài khoản này để sử dụng các dịch vụ miễn phí do Google cung cấp như Google Meet, Google forms, Google docs,...

 • Địa chỉ Email: <Mã số sinh viên><Tên không dấu>@ou.edu.vn
 • Mật khẩu: <Số CMND/CCCD>

Ví dụ: Sinh viên có Mã số sinh viên 2151010034, tên là Nhân và có số CMND/CCCD là 1234567890123 --> Thông tin tài khoản Email sẽ là:

 • Tên tài khoản: 2151010034nhan@ou.edu.vn
 • Mật khẩu: 1234567890123

Đăng nhập và sử dụng tài khoản Email qua địa chỉ web: https://gmail.com

- Sinh viên sau khi đăng nhập thành công, phải đổi mật khẩu và bảo quản tài khoản của chính mình.

- Tài khoản Email đã cấp cho sinh viên sẽ bị thu hồi khi sinh viên đã tốt nghiệp.

3. TÀI KHOẢN MICROSOFT

Sinh viên dùng tài khoản này để sử dụng các dịch vụ do Microsoft cung cấp: Office online, Microsoft Teams,... và các dịch vụ miễn phí khác do Microsoft cung cấp.

 • Tài khoản: <Mã số sinh viên><Tên không dấu>@ou.edu.vn
 • Mật khẩu: <Số CMND/CCCD>

Ví dụ: Sinh viên có Mã số sinh viên 2151010034, tên là Nhân và có số CMND/CCCD là 1234567890123 --> Thông tin tài khoản Microsoft sẽ là:

 • Tên tài khoản: 2151010034nhan@ou.edu.vn
 • Mật khẩu: 1234567890123

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft qua liên kết: https://portal.office.com

- Sinh viên sau khi đăng nhập thành công, phải đổi mật khẩu và bảo quản tài khoản của chính mình.

- Tài khoản Microsoft đã cấp cho sinh viên sẽ bị thu hồi khi sinh viên đã tốt nghiệp.