Hướng dẫn bật thông báo cho HCMCOU-SIS (Android phone)

Làm theo các bước sau để bật thông báo của trang web HCMCOU-SIS trình duyệt Chrome:

 1. Mở Android Settings.
 2. Chọn Apps and Notification từ Settings.

  image-1635955108618.png

 3. Chọn Google Chrome app.
 4. Trong Thông tin ứng dụng Chrome, Chọn Notification menu.

  image-1635955082704.png

 5. Chọn cho phép Chrome & Sites để Hiển thị thông báo.
 6. Trong mục trang web, bỏ check nếu muốn block the notification
 7. Tương tự, check chọn cho site muốn nhận thông báo

  image-1635955062695.png